Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NAPUPE.PL
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.napupe.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu napupe.pl
 4. Sprzedawcą towarów jest: HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Dembowskiego 3, 60-693 Poznań, NIP: PL 781 188 15 93, Regon 30 22 72 578, pod adresem www.napupe.pl firma prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną skierowaną do konsumenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Kontakt ze sklepem napupe.pl jest możliwy za pośrednictwem e-maila: sklep@napupe.pl lub telefoniczny pod nr +48 662 585 932.
 6. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  a) zasady korzystania ze Sklepu, w tym: logowania, Rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
  b) warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego
  c) zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego
  d) korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych np. Internet Explorer z włączona obsługą np. ActiveX, JavaScript, cookies.
  e) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wiek 18 lat.
  f) informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe  oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 2. Definicje

Dostawa – usługa transportu Produktu/ów z siedziby Sklepu do Kupującego.
Formularz Zamówienia – interaktywny formularz pozwalający złożyć Zamówienie, wybrać formę Płatności, Dostawy dostępny pod adresem www.napupe.pl/checkout/
Formularz Zwrotu – interaktywny formularz pozwalający złożyć dyspozycję zwrotu towaru lub reklamacji dostępny pod adresem www.napupe.pl/zwroty-i-reklamacje/
Klient – każda osoba korzystająca ze Sklepu.
Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie w formie konta klienta, zawierający wprowadzone przez Klienta dane oraz informacje o Zamówieniach. Klient z założonym Kontem staje się Użytkownikiem.
Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie, za pomocą którego Użytkownik lub niezarejestrowany Klient dokonuje wyboru Produktu/ów w celu złożenia Zamówienia.
Kupujący – Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży.
Płatność – dokonanie zapłaty za Produkt/y w wybranej z dostępnych form płatności opisanych w niniejszym regulaminie.
Produkt – przedmiot lub zestaw przedmiotów oferowany do zakupu w Sklepie.
Przedsprzedaż – sprzedaż Produktu dostępnego w Sklepie, przed fizycznym wyprodukowaniem jego.
Rejestracja – czynność założenia Konta przez Klienta przez formularz dostępny pod adresem www.napupe.pl/moje-konto/
Regulamin – niniejszy dokument określający zasady działania Sklepu, dostępny pod adresem www.napupe.pl/regulamin/ oraz przez odnośnik w stopce strony napupe.pl .
Reklamacja – prawo Kupującego do podważenia określonej przez Sprzedającego zgodności opisu zakupionego przedmiotu ze stanem faktycznym, jeżeli wykryje wadę.
Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron umowy, którego nie było możliwości rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie można zapobiec, a które uniemożliwia trwale albo przejściowo wykonywanie praw lub obowiązków zawartych w umowie.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.napupe.pl .
Sprzedawca/Sprzedający – właściciel i operator Sklepu: firma HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Edwarda Dembowskiego 3, 60-693 Poznań, NIP: PL 781 188 15 93, Regon 30 22 72 578.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana na odległość, za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
Użytkownik – osoba zarejestrowana w Sklepie i posiadająca w nim Konto.
Zamówienie – deklaracja woli zakupu Produktu/ów przez Klienta, złożona przy użyciu Koszyka i potwierdzona w Formularzu Zamówienia.
Zwrot – oddanie zakupionego Produktu do Sprzedawcy.

§ 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Klient, aby złożyć zamówienie może się zarejestrować lub skorzystać z jednorazowego formularza zamówienia tzw. szybkich zakupów.
 3. Klient rejestrując się , będzie miał dostęp do swojego Konta , w którym będzie mógł zarządzać swoimi danymi, zamówieniami, punktami lojalnościowymi.
 4. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności , gdy Klient:
  a) podał w trakcie Rejestracji lub jednorazowych zakupów w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
  b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu.
  c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
  d) Klient zobowiązany jest w szczególności do :
  – niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
  – korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, a w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
  – niepodejmowania działań takich jak ; rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej
  – korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Osoba , która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody HIRSCH NOWAK Spółka Jawna.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient składający Zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 4. W Sklepie istnieje możliwość zarejestrowania swojego Konta przez Klienta, umożliwia to m.in. wgląd do składanych zamówień, zapisanie danych kontaktowych w celu wygodniejszego składania Zamówień w przyszłości.
 5. Jeżeli Użytkownik zapomniał hasła, w zakładce „Moje konto” może kliknąć na „ zapomniałem hasła” a na podany adres email przyjdzie wiadomość do ustawienia nowego.

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, należy wejść na stronę internetową www.napupe.pl, wybrać Produkt, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia do momentu potwierdzenia zamówienia , Klient ma możliwość modyfikacji danych oraz Produktów.
 4. Zamówienie w Sklepie napupe.pl odbywa się wg pięciu kroków:
  a) Pierwszy krok: po wybraniu Produktów i dodaniu ich do Koszyka pojawi się podsumowanie zakupów, które zawiera: wybrane towary, ceny jednostkowe i łączne, ogólne informacje o Dostawie, Płatnościach
  b) Drugi krok: wprowadzenie niezbędnych danych Klienta w Formularzu Zamówienia.
  c) Trzeci krok: wybranie metody dostawy
  d) Czwarty krok: wybranie metody płatności
  e) Piaty krok: potwierdzenie zamówienia
  f) W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz potwierdzić zamówienie:
  – przedmiotu zamówienia (Produktu/ów)
  – jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, kosztów Dostawy, oraz kosztów dodatkowych jeżeli występują
  – wybranej metody Płatności
  – wybranego sposobu Dostawy
  – informacji dotyczące danych sprzedającego, zwrotów towaru, reklamacji itd.

 1. Wysłanie przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep internetowy HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

 1. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej
 2. Jeżeli Kupujący był wcześniej zarejestrowany, po zalogowaniu się do Konta jest możliwość zapisania danych do wysyłki, które uzupełniać się będą w przyszłości automatycznie.
 3. Sklep oferuje niektóre dostępne produkty do zakupu również w formie Przedsprzedaży. Oznacza to, że zamawiany Produkt nie został jeszcze wyprodukowany w momencie składania Zamówienia, jednak niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty zostaje skierowany do produkcji. W przypadku Przedsprzedaży Produkty będą posiadać słowo „Przedsprzedaż” w nazwie. W związku z tą formą sprzedaży może wiązać się nieznacznie dłuższy czas realizacji Zamówienia, a jej maksymalny termin będzie podany na stronach Sklepu, w formie paska informacyjnego w górnej części stron. Podany termin oznacza maksymalny czas na nadanie paczki dla Kupującego i zawsze musi być wskazany we wspomnianym pasku.
 4. W razie ewentualnych komplikacji przy realizacji Zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo kontaktu z Kupującym w celu ustalenia dalszych czynności.

§ 5. Dostawa

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD, Paczkomaty InPost oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Koszty dostawy zamieszczone są w zakładce „Dostawa i Płatność”, dodatkowo zostaną wyszczególnione podczas składania Zamówienia.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi:
  a) za pobraniem – od 2 do 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania Zamówienia przez Klienta,
  b) dla przesyłek -płatnych przelewem lub za pośrednictwem PayNow- od 2 do 5 dni roboczych, licząc od daty wpłynięcia zapłaty za Zamówienie na konto Sprzedawcy.
  c) dla przedsprzedaży- od 2 do 12 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia zapłaty za Zamówienie na konto Sprzedawcy.

 1.  

 1. Jeżeli termin wydłuży się , Kupujący zostanie poinformowany drogą e-mail.
 2. Potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy Sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie wraz z przesyłką potwierdzenia zakupu , dodatkowo ma możliwość wydruku faktury na stronie sklepu.

§ 6. Ceny i metody płatności

 1. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
  a) przelewem bankowym na nr konta 45 1140 2004 0000 3702 8325 0850
  b)  przy odbiorze przesyłki doręczycielowi
  c)  płatnością w systemie PayNow

§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Okres na odstąpienie od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia (w przypadku Umowy Sprzedaży),w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w fizyczne posiadanie towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
  a)  HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna ul. Dembowskiego 3,60-693 Poznań, adres e-mail: sklep@napupe.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza „Zwroty i reklamacje”(https://napupe.pl/zwroty-i-reklamacje/)).
  b) Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  c) Skutki odstąpienia od umowy:
  wariant 1) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostarczenia Produktu), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Jeżeli konsument otrzymał towary w związku z umową:
  – Proszę odesłać nam towary, pod adres: HIRSCH ul. Dembowskiego 3, 60-693 Poznań, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni.

  1.  

 4. Zwrotowi podlegają tylko Produkty nieużywane/nienoszone w takim stanie, w jakim były dostarczone.
 5. Koszty zwrotu towarów ponosi konsument

§ 8. Reklamacje dotyczące Produktów

 1. HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna jako Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta w zakresie określonym Ustawą o warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. W przypadku Reklamacji należy kontaktować się ze sprzedawcą napupe.pl – ul.Dembowskiego 3, 60-693 Poznań, tel. +48 662 585 932. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres firmy HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna ul. Dembowskiego 3, 60-693 Poznań, lub dopuszcza się formę e-mailową po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia, a gdyby to nie było możliwe Sprzedawca zobowiązuję do poinformowania w tym okresie Kupującego kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona
 4. W przypadkach uzasadnionych Produkt będzie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe nastąpi zwrot wartości towaru.

§ 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości można zgłaszać mailowo na adres sklep@napupe.pl lub telefonicznie+48 662 585 932
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni , a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta , kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9. Dane osobowe

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych HIRSCH NOWAK Spółka Jawna .
 2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby marketingowe, do realizacji zamówień przez Sprzedającego, przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.
 4. Sprzedający nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego). Jednocześnie Sprzedający zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

§10. Karta podarunkowa

 1. W Sklepie jest możliwość zakupu Karty Podarunkowej, w wybranej przez Klienta kwocie, na zasadzie produktu wirtualnego.
 2. Karta Podarunkowa uprawnia do zniżki (w wysokości podanej na Karcie) na zakup w sklepie napupe.pl, przy użyciu zawartego na niej kodu.
 3.  Po dokonaniu zakupu Karty Podarunkowej Klient otrzyma maila, na wskazany przy zamówieniu adres mailowy, z plikiem PDF  Karty Podarunkowej. Plik ten będzie zawierał informację o wartości zakupionej Karty oraz kod zniżkowy.
 4. Kod zniżkowy znajdujący się na Karcie Podarunkowej jest unikalny, jednorazowy i należy wprowadzić go w pole „kod kuponu” na stronie utworzonego Koszyka, lub na stronie formularza zamówienia finalizującej zakup w Sklepie. Po jego wprowadzeniu kwota zamówienia zostanie skorygowana o wartość kodu z Karty Podarunkowej.
 5. Karta nie może być wykorzystana w połączeniu z innymi promocjami.
 6. Karta Podarunkowa obejmuje wszystkie produkty w Sklepie, również te w przedsprzedaży.
 7. Karta Podarunkowa ma ważność 365 dni od dnia jej wydania (czyli zakupu).
 8. Przy zakupie Karty Podarunkowej dowodem zakupu jest faktura w formie elektronicznej, wysyłana do Klienta za pośrednictwem maila, na wskazany w zamówieniu adres email. Klient dokonując zakupu Karty Podarunkowej zgadza się na tę formę potwierdzenia dokonanej transakcji. 
 9. Użycie Karty Podarunkowej nie wpływa na możliwość skorzystania z darmowej wysyłki, uzyskanej po przekroczeniu wskazanej w Sklepie kwoty przed obniżką z Karty Podarunkowej (ważna jest podstawowa wartość zamówienia, z przed użycia kodu zniżkowego).

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HIRSCH NOWAK  Spółka Jawna, a Klientem, Który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
  HIRSCH NOWAK Spółka Jawna.
 3. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

Shopping Cart